Regulamin

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Regulamin określa warunki funkcjonowania sklepu internetowego Glakso dostępnego pod adresem http://glakso.pl
 • Skorzystanie z oferty sklepu Glakso oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 • Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:
  • Regulamin – niniejszy regulamin sklepu Glakso
  • Sklep – internetowy serwis mieszczący się pod adresem: http://glakso.pl umożliwiający nabywanie oferowanych w nim towarów.
  • Operator - DEMUR Krzysztof Wcisło ul. Stawowa 33A, 34-730 Mszana Dolna, NIP 737-196-00-63
  • Kupujący – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej która dokonuje zakupów towarów udostępnionych w sklepie. Kupującym może być również osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, za zgodą przedstawiciela ustawowego.
  • Rejestracja – proces zakładania konta użytkownika w sklepie.
 • Sklep prowadzi sprzedaż lamp
 • Korzystanie z funkcji dostępnych w sklepie wymaga posiadania komputera lub innego analogicznego urządzenia podłączonego do Internetu, wyposażonego w przeglądarkę obsługującą Java Script.
 • Funkcje udostępnione w sklepie nie mogą być wykorzystywane do celów sprzecznych z prawem

§2 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 • Dokonywanie zakupów w sklepie wymaga uprzedniej rejestracji.
 • Rejestracja wymaga podania następujących danych,
  • Imię i nazwisko
  • Adres e-mail
  • Adres korespondencyjny
  • Numer telefonu kontaktowego
 • Po złożeniu zamówienia kupujący otrzymuje hasło do swojego konta w sklepie na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
 • Kupujący prowadzący działalność gospodarczą dodatkowo podają Numer Identyfikacji Podatkowej.
 • Rejestracja w serwisie oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowej, zgodnie z przepisami Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym.
 • Kupujący ma możliwość zamówienia lamp oraz elementów oświetlenia
 • Ceny w sklepie prezentowane wyrażone są w złotych polskich.
 • Zamówienia mogą być dokonywane 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.
 • Kupujący otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia na adres e-mail podany podczas rejestracji lub składania zamówienia.

§3 PŁATNOŚCI I WYSYŁKA ZAKUPIONYCH TOWARÓW

 • Podstawową formą płatności akceptowaną przez sklep jest przelew elektroniczny, obsługiwany przez DotPay SA, zgodnie z regulaminem tych przelewów.
 • Towar jest wysyłany maksymalnie w ciągu 14 dni roboczych po zaksięgowaniu środków na rachunku sklepu. W wyjątkowych okolicznościach wysyłka towaru następuje po 21 dniach roboczych.
 • O realizacji zamówienia, wysyłce, kupujący informowany jest poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail podany podczas rejestracji lub składania zamówienia.

§4 BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 • Dane osobowe podane podczas rejestracji, lub realizacji zamówienia będą przetwarzane przez administratora danych osobowych w celu realizowania usług oferowanych przez sklep, oraz w celu wypełnienia usprawiedliwionych potrzeb operatora wynikających z przepisów prawa, w szczególności w celach marketingowych dotyczących oferowanych produktów i świadczonych usług przez operatora.
 • Kupujący rejestrując się w serwisie, lub podając dane w celu wysyłki wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez administratora danych: DEMUR Krzysztof Wcisło ul. Stawowa 33A 34-730 Mszana Dolna
 • Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizowania usług świadczonych przez sklep oraz w celu usprawiedliwionych potrzeb administratora dotyczących marketingu własnych produktów i usług.
 • Kupujący ma prawo do wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz do zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych.
 • Kupujący zobowiązany jest do ochrony danych służących do logowania w sklepie i do nie udostępniania ich osobom trzecim.
 • Operator nie odpowiada za szkody spowodowane przez ujawnienie danych służących do logowania się do sklepu lub wynikłe przez działanie szkodliwego oprogramowania na komputerach kupujących.

§5 ODSTĄPIENIE OD UMOWY I POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 • Operator informuje, że kupującym będącym konsumentami przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni od dnia dostarczenia towaru. Prawo to można wykonać poprzez przesłanie stosownego pisma (podpisanego przez kupującego) na adres operatora; wzór pisma o odstąpieniu stanowi załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. W razie odstąpienia od umowy uważa się ja za niezawartą, a kupujący zobowiązany jest do zwrotu towaru; kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towarów
 • Zgodnie z przepisem art. 38 ustawy z 30 maja 2014 o prawach konsumenta uprawnienie, o którym mowa w ust. 1 nie obejmuje m.in. towarów nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji konsumenta.
 • Wszelkie reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową, wadliwości wysłanego towaru mogą być zgłaszane na adres e-mail, glakso@glakso.pl
 • Operator nie odpowiada za różnice w kolorach spowodowane przekłamaniami urządzenia należącego do Kupującego.

§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Wszelkie reklamacje nie dotyczące zakupywanych towarów, a dotyczące funkcjonowania serwisu powinny być zgłoszone pisemnie na adres e-mail.
 • Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14dni roboczych.
 • Użytkownik może usunąć konto w serwisie. Usunięcie konta odbywa się poprzez wysłanie wiadomości na adres email: glakso@glakso.pl
 • Operator może z ważnych przyczyn związanych z wprowadzeniem nowych funkcji do sklepu lub rozszerzeniem asortymentu dokonać zmiany regulaminu. O zmianie powiadamia użytkowników na stronach internetowych sklepu
 • W sprawach nieuregulowanych stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i innych właściwych ustaw.